Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych

Autorzy: Konrad Pędziwiatr, Marcin Stonawski, Jan Brzozowski

Niniejszy raport ma na celu opis populacji imigrantów w Krakowie pod względem liczebności oraz istotnych cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych omawianej zbiorowości. Przedstawiono w nim dane na temat cudzoziemców przebywających w naszym mieście w oparciu o zróżnicowane źródła danych administracyjnych (m.in.: rejestry osób legalizujących pobyt na terenie Polski pochodzących z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dane o zameldowaniu stałym i czasowym z Urzędu Miasta Krakowa, rejestry osób ewidencjonowanych w ZUS oraz informacje o dzieciach imigranckich zarejestrowanych w placówkach edukacyjnych), a także, w oparciu o bardziej innowacyjne metody – w tym wykorzystanie tak zwanych „big data” bazujących na informacji pochodzących od użytkowników smartfonów. Raport identyfikuje największe skupiska imigrantów ze względu na miejsce zamieszkania oraz dzienną aktywność w przestrzeni miejskiej, a także podejmuje próbę oceny jakości istniejących źródeł danych, wraz z rekomendacjami ich ulepszenia.

POBIERZ

Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji

Autorzy: Adam Bulandra, Jakub Kościółek, Urszula Majcher-Legawiec, Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska

W obszernym dokumencie autorzy skupiają się na zagadnieniach takich jak edukacja wielokulturowa w Krakowie w ujęciu statystycznym na tle regionu i kraju (przedszkolna i szkolna), przygotowanie pracowników systemu edukacji do pracy w wielokulturowym środowisku i aktualnie stosowane rozwiązania dotyczące obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym w krakowskich szkołach. Raport zawiera także rekomendacje w zakresie: wsparcia kompetencji międzykulturowych uczniów, dzieci z przedszkoli, nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji; zarządzania edukacją w sytuacji migracji – organizacji pracy przedszkoli i szkół oraz wsparcia kompetencji pracowników systemu edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego wobec potrzeb wielokulturowego środowiska edukacyjnego, a także procesowego wspomagania rozwoju szkoły w kierunku szkoły międzykulturowej.

POBIERZ

Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich

Autorzy: Janusz Mucha i Konrad Pędziwiatr

Raport poświęcony jest aspektom obecności obcokrajowców na uczelniach krakowskich. Najważniejsze zagadnienia, które porusza, to:
migracje akademickie jako typ mobilności międzynarodowej, dynamika migracji akademickich do Polski, studenci zagraniczni w Polsce i Krakowie w świetle najnowszych danych statystycznych, polityki rekrutacyjne uczelni krakowskich, integracja studentów zagranicznych w Krakowie,  ku lepszej integracji – opieka nad studentami zagranicznymi, miejsce zamieszkania studentów zagranicznych w Krakowie,  studenci zagraniczni i praca zarobkowa – absolwenci i praca w Polsce, studenci zagraniczni i ich nieformalne życie kulturalne w Krakowie, zagraniczni pracownicy krakowskich uczelni w latach 2012 i 2015-2017. Raport zawiera także rekomendacje dla Miasta dotyczących monitorowania i regulowania (tam gdzie to możliwe i adekwatne) imigracji zagranicznych studentów i akademików do Krakowa.

POBIERZ

Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie: stan obecny i perspektywy rozwoju

Autor: Jan Brzozowski

Przedsiębiorczość imigrantów jest obszarem badań nad migracjami o rosnącej popularności. W krakowskim kontekście zyskuje także praktyczny i aktualny wymiar. Stolica Małopolski jest jednym z największych skupisk imigrantów w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym się centrum biznesowym. Przedsiębiorcy-imigranci są grupą coraz bardziej widoczną w społecznym krajobrazie miasta. Autor poszukuje odpowiedzi na następujące pytania:

-Jak rozwijaja się przedsiębiorczość migrantów w Krakowie?
-Jakie szanse i przeszkody w rozwoju biznesu dostrzegają migranci prowadzący swoją działalność?
-Jak powinny być dostosowywane polityki publiczne miasta by ułatwiać proces integracji ekonomicznej migrantów?

Raport zawiera także rekomendacje dla miasta w zakresie planowania polityk publicznych związanych z przedsiębiorczością i integracją ekonomiczną migrantów.

POBIERZ