Imigranci w Krakowie w 2020 roku (2020)

Autorzy: Konrad Pędziwiatr, Marcin Stonawski i Jan Brzozowski

Niniejszy raport opisuje populację imigrantów w Krakowie w 2020 roku. Przeanalizowano w nim informacje na temat cudzoziemców przebywających w naszym mieście, które można znaleźć w zróżnicowanych źródła danych administracyjnych. Raport ukazuje liczebność populacji imigrantów w Krakowie oraz jej istotne cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne. Ponadto identyfikuje miejsca największej koncentracji imigrantów w mieście i opisuje ich sytuację w systemie szkolnictwa. Dane dotyczące 2020 roku zestawione są z informacjami na temat cudzoziemców w Krakowie w 2019 roku. Tym samym opracowanie ukazuje w jaki sposób zmienia się społeczność cudzoziemska w mieście. Pokazuje między innymi, iż pomimo pandemii jej liczebność wcale nie spada. Podejmuje również próbę oceny jakości istniejących źródeł danych, wraz z rekomendacjami ich ulepszenia.

POBIERZ

Stosunek migrantów do usług publicznych oraz tworzenie więzi sąsiedzkich w mieście „globalizującym się”. Studium przypadku miasta Krakowa (2020)

Autorzy: Paweł Kubicki,  Karolina Czerska-Shaw

Raport poświęcony jest problematyce stosunku cudzoziemców do usług publicznych w Krakowie – mieście „globalizującym się” oraz kształtowania przez nich sieci sąsiedzkich i samopomocowych. Prezentowane wnioski bazują na badaniach sfinansowanych przez Urząd Miasta Krakowa i realizowanych w ramach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWIM) działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Raport składa się z dwóch zasadniczych części oraz konkluzji i rekomendacji. W części pierwszej prezentowane są założenia teoretyczne i konceptualizacja badań oraz założenia badawcze i metodologia badań wraz z opisami prób badawczych. Druga część raportu poświęcona jest na prezentację i analizę wyników badań i składa się trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale w tej części analizowane są postawy i oceny usług publicznych oraz bariery w ich dostępie z perspektywy podejścia ukierunkowane na obywatela (citizen-centric approach), uwzględniającej trzy poziomy: ocenę “przy wejściu”, “za progiem” oraz “przy wyjściu”. W tym rozdziale opisywane i analizowane są także sytuacje dyskryminacji i niekorzystnego traktowania, jakich doświadczają obcokrajowcy korzystający ze sfery usług publicznych. W kolejnym rozdziale prezentowane i analizowane są szczegółowe wyniki odnoszące się do poszczególnych typów usług publicznych: służby zdrowia, administracji publicznej, edukacji publicznej, transportu publicznego oraz sfery kultury. Następny rozdział poświęcony został na analizę wyników badań odnoszących się do kwestii partycypacji społecznej obcokrajowców mieszkających w Krakowie oraz tworzenia przez nich sąsiedztw i sieci wsparcia. Ostatnia część raportu zawiera konkluzje i rekomendacje wypracowane na bazie przeprowadzonych badań i analiz.

POBIERZ

Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne (2020)

Autorzy: Konrad Pędziwiatr, Patrycja Trzeszczyńska i Dobrosława Wiktor-Mach

Celem raportu jest analiza przemian wspólnot religijnych w Krakowie w rezultacie przybywania do miasta coraz liczniejszej grupy cudzoziemców. W ostatnich latach wraz ze wzmożonym napływem imigrantów z wielu regionów świata znacząco zmienia się pejzaż religijny Krakowa. Pojawiają się nowe sale modlitewne i świątynie, a do istniejących miejsc kultu przybywają nowi cudzoziemscy wierni. Przemianom ulegają też niektóre praktyki religijne. Niekiedy pojawienie się nowych grup wiernych powoduje konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych, zwiększenia częstotliwości posługi religijnej lub włączenia dodatkowych języków do komunikacji z przybyszami. Imigracja ma zatem znaczący wpływ na życie religijne w mieście, pewne obszary kreując, inne wyraźnie modyfikując. Raport na wstępie omawia przekształcenia wieloreligijności Krakowa w oparciu o dane zastane, a następnie, bazując na badaniach własnych Autorów przeprowadzonych w 2020 r., przedstawia wyniki analiz dotyczących m.in. dynamiki obecności migrantów w największych wspólnotach wyznaniowych w mieście, kanałów, z pomocą których wspólnoty docierają do imigrantów a cudzoziemcy do wspólnot, recepcji obcokrajowców przez dotychczasowych członków wspólnot i duchownych, a także wpływu migrantów na funkcjonowanie wybranych wspólnot religijnych. Ukazuje również funkcjonowanie wspólnot religijnych z liczną reprezentacją cudzoziemską w trakcie pandemii koronawirusa. W części końcowej raport zawiera także rekomendacje dla Miasta dotyczące rozpoznania zjawiska oraz ujawnionych w trakcie badań problemów krakowskich wspólnot religijnych i części ich wiernych – imigrantów.

POBIERZ

Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie (2020)

Autorzy: Jan Brzozowski, Karol Kaczorowski, Konrad Pędziwiatr i Dobrosława Wiktor-Mach

Raport omawia wyniki badań jakościowych na temat wpływu pandemii COVID-19 na życie obcokrajowców mieszkających w Krakowie w 2020 r. Celem badania była identyfikacja zmian jakie zachodzą w różnych wymiarach życia migrantów, zwłaszcza ekonomicznym i społecznym. Raport pokazuje, w jaki sposób doświadczenie kryzysu i sposobu radzenia sobie z wyzwaniami zależało w dużej mierze od sytuacji obcokrajowców na rynku pracy, a zwłaszcza od branży, w której pracują. Analizowane były też główne trudności i wyzwania, jakie sytuacja epidemiczna przyniosła imigrantom, w tym kwestie zarobków i (nie)stabilności zatrudnienia, problemy związane z sytuacją mieszkaniową, funkcjonowanie przedsiębiorców. Omówiona jest dynamika migracyjna, zarówno od strony dostępnych danych statystycznych, jak i osobistych doświadczeń obcokrajowców. Opracowanie przedstawia również wiele innych problemów w odniesieniu do sytuacji pandemii, które respondenci poruszali w wywiadach oraz te, które pojawiały się często w dyskusjach w grupach internetowych zrzeszających migrantów. Pokazane jest też zagadnienie wsparcia kierowanego do cudzoziemców ze strony różnych aktorów. Raport kończy się podsumowaniem z rekomendacjami dla Urzędu Miasta Krakowa

POBIERZ

Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych  (2019)

Autorzy: Konrad Pędziwiatr, Marcin Stonawski, Jan Brzozowski

Niniejszy raport ma na celu opis populacji imigrantów w Krakowie pod względem liczebności oraz istotnych cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych omawianej zbiorowości. Przedstawiono w nim dane na temat cudzoziemców przebywających w naszym mieście w oparciu o zróżnicowane źródła danych administracyjnych (m.in.: rejestry osób legalizujących pobyt na terenie Polski pochodzących z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dane o zameldowaniu stałym i czasowym z Urzędu Miasta Krakowa, rejestry osób ewidencjonowanych w ZUS oraz informacje o dzieciach imigranckich zarejestrowanych w placówkach edukacyjnych), a także, w oparciu o bardziej innowacyjne metody – w tym wykorzystanie tak zwanych „big data” bazujących na informacji pochodzących od użytkowników smartfonów. Raport identyfikuje największe skupiska imigrantów ze względu na miejsce zamieszkania oraz dzienną aktywność w przestrzeni miejskiej, a także podejmuje próbę oceny jakości istniejących źródeł danych, wraz z rekomendacjami ich ulepszenia.

POBIERZ

Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji (2019)

Autorzy: Adam Bulandra, Jakub Kościółek, Urszula Majcher-Legawiec, Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska

W obszernym dokumencie autorzy skupiają się na zagadnieniach takich jak edukacja wielokulturowa w Krakowie w ujęciu statystycznym na tle regionu i kraju (przedszkolna i szkolna), przygotowanie pracowników systemu edukacji do pracy w wielokulturowym środowisku i aktualnie stosowane rozwiązania dotyczące obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym w krakowskich szkołach. Raport zawiera także rekomendacje w zakresie: wsparcia kompetencji międzykulturowych uczniów, dzieci z przedszkoli, nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji; zarządzania edukacją w sytuacji migracji – organizacji pracy przedszkoli i szkół oraz wsparcia kompetencji pracowników systemu edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego wobec potrzeb wielokulturowego środowiska edukacyjnego, a także procesowego wspomagania rozwoju szkoły w kierunku szkoły międzykulturowej.

POBIERZ

Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich (2019)

Autorzy: Janusz Mucha i Konrad Pędziwiatr

Raport poświęcony jest aspektom obecności obcokrajowców na uczelniach krakowskich. Najważniejsze zagadnienia, które porusza, to:
migracje akademickie jako typ mobilności międzynarodowej, dynamika migracji akademickich do Polski, studenci zagraniczni w Polsce i Krakowie w świetle najnowszych danych statystycznych, polityki rekrutacyjne uczelni krakowskich, integracja studentów zagranicznych w Krakowie,  ku lepszej integracji – opieka nad studentami zagranicznymi, miejsce zamieszkania studentów zagranicznych w Krakowie,  studenci zagraniczni i praca zarobkowa – absolwenci i praca w Polsce, studenci zagraniczni i ich nieformalne życie kulturalne w Krakowie, zagraniczni pracownicy krakowskich uczelni w latach 2012 i 2015-2017. Raport zawiera także rekomendacje dla Miasta dotyczących monitorowania i regulowania (tam gdzie to możliwe i adekwatne) imigracji zagranicznych studentów i akademików do Krakowa.

POBIERZ

Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie: stan obecny i perspektywy rozwoju (2019)

Autor: Jan Brzozowski

Przedsiębiorczość imigrantów jest obszarem badań nad migracjami o rosnącej popularności. W krakowskim kontekście zyskuje także praktyczny i aktualny wymiar. Stolica Małopolski jest jednym z największych skupisk imigrantów w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym się centrum biznesowym. Przedsiębiorcy-imigranci są grupą coraz bardziej widoczną w społecznym krajobrazie miasta. Autor poszukuje odpowiedzi na następujące pytania:

-Jak rozwijaja się przedsiębiorczość migrantów w Krakowie?
-Jakie szanse i przeszkody w rozwoju biznesu dostrzegają migranci prowadzący swoją działalność?
-Jak powinny być dostosowywane polityki publiczne miasta by ułatwiać proces integracji ekonomicznej migrantów?

Raport zawiera także rekomendacje dla miasta w zakresie planowania polityk publicznych związanych z przedsiębiorczością i integracją ekonomiczną migrantów.

POBIERZ