Seminaria OWiM

Do głównych celów OWiM należą także integrowanie krakowskiego środowiska badaczy i działaczy zainteresowanych migracjami, popularyzacja wiedzy na temat procesów migracyjnych i ich skutków, a także stwarzanie możliwości włączania się w debatę na temat wielokulturowości i migracji w przestrzeni miejskiej. W tym celu zespół OWiM regularnie organizuje seminaria robocze, na których przedstawiane są wstępne wersje raportów i przyjmowane krytyczne uwagi uwzględniane w ostatecznych wersjach oraz seminaria migracyjne – spotkania z wybitnymi badaczami wielokulturowości i migracji otwarte dla szerszej publiczności.

2 lipca 2020. Tonia Ugwu, Bolaji Balogun, Margaret Amaka Ohia-Nowak i James Omolo: „Understanding Race and Racism in Contemporary Poland”

 

Zabójstwo Afroamerykanina George’a Floyda spowodowało falę protestów w Stanach Zjednoczonych, która dotarła także do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Belgii i innych krajów europejskich, gdzie w marszach solidarności z Afroamerykanami wzięło udział tysiące ludzi domagających się rozliczenia się z kolonialną przeszłością, także symbolicznie – usuwając niektóre pomniki odwołujące się do dziedzictwa kolonializmu. Konsekwencje śmierci George’a Floyda dotarły także do Polski. Społeczność osób czarnoskórych zabrała głos i ponowiła wezwania do debaty na temat percepcji czarnoskórych w kraju, co można było zaobserwować w czasie ostatnich protestów solidarnościowych przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz sieci (#Dontcallmemurzyn). Seminarium było poświęcone zagadnieniom rasy i rasizmu w Polsce w świetle ostatnich badań tematycznych i w związku z wspomnianymi wydarzeniami.

5 czerwca 2020. Maurizio Ambrosini, Samuele Molli, Wojciech Sadłoń i Marcin Lisak: „Religion in Migration Processes in the Pre-Pandemic and Current Era”

Religie odgrywały istotną rolę w procesach migracyjnych zarówno przed pandemią, jak i teraz, gdy wielu migrantów znalazło się w sytuacji wymuszonej niemobilności. Są elementem bagażu kulturowego, który wraz z migrantami trafia do krajów docelowych. W czasach kryzysu, sieci religijne stają się szczególnie istotnymi źródłami wsparcia psychicznego, duchowego, ale także materialnego.  Seminarium było poświęcone wpływowi religii na różne typy migracji (od migracji wymuszonych po dobrowolne) w różnych częściach świata. Paneliści podjęli próbę oceny tych procesów w okresie przed wybuchem pandemii, ale także w ostatnich kilku miesiącach, w których życia wszystkich, szczególnie migrantów, uległy drastycznej zmianie. Jedną z poruszonych kwestii były reakcje imigranckich społeczności religijnych na wybuch pandemii.

14 maja 2020. Aki Harima, Daniela Bolzani, Ružica Šimić Banović i Katarzyna Andrejuk: „Covid-19 Pandemic and Immigrant Entrepreneurship”

Przed pandemią koronawirusa przedsiębiorczość imigrantów postrzegano jako jednoznacznie pozytywny efekt procesów migracyjnych w głównych krajach docelowych. Liczne badania wykazały, że migranci częściej angażują się w działalność biznesową, inwestując i tworząc miejsca pracy. Podczas minionych kryzysów gospodarczych firmy prowadzone przez imigrantów odznaczały się zwykle większą elastycznością i odpornością. Istnieją jednak przesłanki by sądzić, że kryzys spowodowany koronawirusem okaże się inny. Na drugim seminarium online zaproszeni eksperci próbowali odpowiedzieć na pytania związane z niepewną przyszłością przedsiębiorców-imigrantów w wybranych krajach UE zmagających się z gospodarczymi i politycznymi skutkami pandemii.

9 kwietnia 2020. Steven Vertovec, Kerilyn Schewel, Biao Xiang i Olena Babakova: „The Coronavirus Pandemic and Forced Immobility”

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa zespół OWiM zdecydował się tymczasowo zmienić formę cyklicznych seminariów. Pierwsze spotkanie online było poświęcone tematowi pandemii i wymuszonej niemobilności (forced immobility). Poruszono zagadnienia takie jak wpływ pandemii i środków zaradczych z nią związanych na migrantów w głównych krajach emigracyjnych/tranzytowych/imigracyjnych i potencjalne długofalowe konsekwencje kryzysu na lokalne i globalne procesy migracyjne.

9 marca 2020. Konrad Pędziwiatr, Marcin Stonawski i Jan Brzozowski: „Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych”

Prezentacja raportu zatytułowanego „Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych” autorstwa Konrada Pędziwiatra, Jana Brzozowskiego i Marcina Stonawskiego. Dokument stanowi opis populacji imigrantów w Krakowie pod względem liczebności oraz istotnych cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych omawianej zbiorowości. Przedstawiono w nim dane na temat cudzoziemców przebywających w naszym mieście w oparciu o zróżnicowane źródła danych administracyjnych (m.in.: rejestry osób legalizujących pobyt na terenie Polski pochodzących z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dane o zameldowaniu stałym i czasowym z Urzędu Miasta Krakowa, rejestry osób ewidencjonowanych w ZUS oraz informacje o dzieciach imigranckich zarejestrowanych w placówkach edukacyjnych), a także, w oparciu o bardziej innowacyjne metody – w tym wykorzystanie tak zwanych „big data” bazujących na informacji pochodzących od użytkowników smartfonów. Raport identyfikuje największe skupiska imigrantów ze względu na miejsce zamieszkania oraz dzienną aktywność w przestrzeni miejskiej, a także podejmuje próbę oceny jakości istniejących źródeł danych, wraz z rekomendacjami ich ulepszenia.

Na spotkaniu oprócz badaczy OWiM obecni byli także pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialni za opracowywanie i implementację polityk dotyczących migracji i wielokulturowości.

14 stycznia 2020. Adam Bulandra, Jakub Kościółek, Urszula Majcher-Legawiec, Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska: „Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji”

Podczas pierwszego spotkania w 2020 roku zaprezentowany został raport autorstwa Małgorzaty Pamuły-Behrens, Marty Szymańskiej, Adama Bulandry, Jakuba Kościółka i  Urszuli Majcher-Legawiec dotyczący wielokulturowości w kontekście edukacji i procesów integracji. W obszernym dokumencie autorzy skupiają się na zagadnieniach takich jak:
-edukacja wielokulturowa w Krakowie w ujęciu statystycznym na tle regionu i kraju (przedszkolna i szkolna)
-przygotowanie pracowników systemu edukacji do pracy w wielokulturowym środowisku
-aktualnie stosowane rozwiązania dotyczące obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym w krakowskich szkołach

Raport zawiera także rekomendacje w zakresie: wsparcia kompetencji międzykulturowych uczniów, dzieci z przedszkoli, nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji; zarządzania edukacją w sytuacji migracji – organizacji pracy przedszkoli i szkół oraz wsparcia kompetencji pracowników systemu edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego wobec potrzeb wielokulturowego środowiska edukacyjnego, a także procesowego wspomagania rozwoju szkoły w kierunku szkoły międzykulturowej.

17 grudnia 2019. Janusz Mucha i Konrad Pędziwiatr: „Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich”

Seminarium poświęcone raportowi „Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich” autorstwa Janusza Muchy i Konrada Pędziwiatra. Najważniejsze z zagadnień, którym poświęcono prezentację to  migracje akademickie jako typ mobilności międzynarodowej, dynamika migracji akademickich do Polski,  studenci zagraniczni w Polsce i Krakowie w świetle najnowszych danych statystycznych, polityki rekrutacyjne uczelni krakowskich,  integracja studentów zagranicznych w Krakowie, opieka nad studentami zagranicznymi, miejsca zamieszkania studentów zagranicznych w Krakowie, studenci zagraniczni i praca zarobkowa, absolwenci i praca w Polsce, studenci zagraniczni i ich nieformalne życie kulturalne w Krakowie oraz zagraniczni pracownicy krakowskich uczelni w latach 2012 i 2015-2017. Przedyskutowano także propozycje rekomendacji dla Miasta dotyczących monitorowania i regulowania (tam gdzie to możliwe i adekwatne) imigracji zagranicznych studentów i akademików do Krakowa.

5 grudnia 2019. Krystyna Slany: „Migracje kobiet i dzieci – Od niewidoczności do widoczności podmiotów w badaniach migracyjnych”

Prof. dr hab. Krystyna Slany, specjalizująca się w zakresie demografii społecznej, socjologii migracji oraz socjologii rodziny i płci. Kieruje Zakładem Badań Problemów Ludnościowych, jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami PAN oraz członkinią Komitetu Socjologii PAN.

Prelegentka przedstawiła konsekwencje dwu zwrotów paradygmatycznych w badaniach migracyjnych, które dotyczą kobiet migrantek i dzieci migranckich/migrantów. Dyskutowana będzie przyczyna zgłębiania badań nad niewidocznymi do niedawana podmiotami migracji. Omówione zostaną wielozakresowe, złożone obszary badań dotyczące rynku pracy, rodziny i relacji rodzinnych oraz sile, sprawczości migrantek i dzieci w przestrzeni transnarodowej. Pierwszy zwrot paradygmatyczny miał miejsce w latach 70 XX wieku, kiedy zwrócono uwagę na feminizację migracji w znaczeniu socjologicznym. Dopełnienie paradygmatu o zagadnienia feministyczne i genderowe w ujęciu intersekcjonalnym nastąpiło jednak w latach 90 XX wieku, co zaowocowało niezwykle ważnymi badaniami i rezultatami tych badań w wymiarze aktywistycznym i obywatelskim (np. instytucje/organizacje narodowe i ponadnarodowe walczące o prawa migrantek, sieci migranckie kobiet). Początek wieku XXI przynosi kolejny zwrot w kierunku badania dzieci migranckich/dzieci migrantów, co wynika z wypracowanym na gruncie socjologii rodzin i socjologii dzieciństwa podejścia skupionego na dzieciach (child-centred approaches,). W nowej socjologii dzieciństwa (lata 70.XX wieku) odkrywa się dziecko jako sprawczy, refleksyjny podmiot, który może powiedzieć wiele o swoim migracyjnym dzieciństwie. Te „paradygmatyczny zwroty” charakteryzują się m.in. stosowaniem różnych metod jakościowych, metod partycypacyjnych, które przynoszą ważne ustalenia badawcze i wyznaczają nowe kierunki badań. Zagadania egzemplifikowane będą wynikami badań.

12 listopada 2019. John Eade: „Jak migracje międzynarodowe przekształcają miasta? Przypadek Londynu”

John Eade – profesor socjologii i antropologii na University of Roehampton w Londynie i profesor wizytujący na Torronto University. Jego badania dotyczą migracji, wielokulturowości, etniczności w przestrzeni miejskiej oraz pielgrzymek. Do jego publikacji należą tytuły takie jak The Politics of Community (1989), Contesting the Sacred (1991), Living the Global City (1997), Placing London (2000), Reframing Pilgrimage (2004), Transnational Ties (2008), Re-Living the Global City (2018), Pilgrimage and Political Economy (2018)

W czasie wykładu inaugurującego działalność OWiM, opisał charakterystykę Londynu jako miasta globalnego nakreślając historię migracji do miasta od XVII wieku. Skoncentrował się na dwóch falach imigracji następujących po II Wojnie Światowej – postkolonialnej migracji z Bangladeszu i migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Poruszył także temat roli religii w kontekście politycznej reprezentacji społeczności na przykładzie nowo powstałych kościołów i meczetów. Wszystkim obecnym dziękujemy za aktywny udział w dyskusji.

24 października 2019. Jan Brzozowski: „Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie – stan obecny i perspektywy rozwoju”

Spotkanie poświęcone roboczej wersji raportu „Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie – stan obecny i perspektywy rozwoju” przygotowanego przez badacza OWiM prof. UEK dr hab. Jana Brzozowskiego.

Przedsiębiorczość imigrantów jest obszarem badań nad migracjami o rosnącej popularności. W krakowskim kontekście zyskuje także praktyczny i aktualny wymiar. Stolica Małopolski jest jednym z największych skupisk imigrantów w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym się centrum biznesowym. Przedsiębiorcy-imigranci są grupą coraz bardziej widoczną w społecznym krajobrazie miasta. Autor poszukuje odpowiedzi na następujące pytania:
-Jak rozwijaja się przedsiębiorczość migrantów w Krakowie?
-Jakie szanse i przeszkody w rozwoju biznesu dostrzegają migranci prowadzący swoją działalność?
-Jak powinny być dostosowywane polityki publiczne miasta by ułatwiać proces integracji ekonomicznej migrantów?
Seminarium dało możliwość spotkania z autorem raportu i innymi badaczami OWiM oraz włączenia się w debatę dotyczącą migracji i wielokulturowości w Krakowie. Było pierwszym wydarzeniem w całym cyklu „Seminariów migracyjnych” organizowanych przez CASPAR OWiM.