Seminaria i rozmowy OWiM

Do głównych celów OWiM należą także integrowanie krakowskiego środowiska badaczy i działaczy zainteresowanych migracjami, popularyzacja wiedzy na temat procesów migracyjnych i ich skutków, a także stwarzanie możliwości włączania się w debatę na temat wielokulturowości i migracji w przestrzeni miejskiej. W tym celu zespół OWiM regularnie organizuje seminaria robocze, na których przedstawiane są wstępne wersje raportów i przyjmowane krytyczne uwagi uwzględniane w ostatecznych wersjach oraz seminaria migracyjne – spotkania z wybitnymi badaczami wielokulturowości i migracji otwarte dla szerszej publiczności.

W ramach działalności OWiM organizowany jest również cykl spotkań „Rozmowy OWiM”, których celem jest dyskusja z badaczami i praktykami migracyjnymi na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk migracyjnych.

30 maja 2023. Joanna Sikorska, Konrad Pędziwiatr, Marcin Stonawski Nowi Polacy-krakowianie – naturalizacja i zakotwiczenie w przestrzeni miejskiej

Seminarium poświęcone było najnowszemu raportowi Obserwatorium „Nowi Polacy-krakowianie – naturalizacja i zakotwiczenie w przestrzeni miejskiej”.

16 marca 2023. Konrad Pędziwiatr, Jan Brzozowski, Marcin Stonawski „Imigranci ekonomiczni i przymusowi w Krakowie w 2022 roku

Seminarium poświęcone było najnowszemu raportowi Obserwatorium „Imigranci ekonomiczni i przymusowi w Krakowie w 2022 roku”.

19 stycznia 2023. Karolina Czerska-Shaw, Aneta Krzyworzeka-Jelinowska, Janusz Mucha Mobilizacja pomocy w Krakowie po 24 lutego 2022r

Seminarium poświęcone było najnowszemu raportowi Obserwatorium „Mobilizacja pomocy w Krakowie po 24 lutego 2022r. Wyzwania i szanse zarządzania”.

14 grudnia 2022. Patrycja Trzeszczyńska, Svitlana Luchik-Musiyezdova i Joanna Dymanus Migranci i migrantki przymusowe z Ukrainy w Krakowie w świetle badań jakościowych

 

Seminarium poświęcone było najnowszemu raportowi Obserwatorium „Migranci i migrantki przymusowe w świetle badań jakościowych”.

15 listopada 2022. Karolina Podgórska i Andrzej Jekaterynczuk Lubelskie doświadczenia w zarządzaniu kryzysem humanitarnym

 

Seminarium poświęcone było lubelskim doświadczeniom w zarządzaniu kryzysem humanitarnym wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę. Zaprezentowane podczas seminarium wyniki pochodzą z badań realizowanych w ramach działającego w Instytucie Socjologii UMCS Zespołu Badawczego MigLab: Procesy migracyjne w perspektywie lokalnej.

24 października 2022. Stefano degli Uberti, Lanciné E.N. Diop, Mohamadou Sall Wewnętrzne i zewnętrzne trajektorie migracyjne Senegalczyków

 

Tematem seminarium była dynamika z punktu widzenia procesów podejmowania decyzji o migracji (wewnętrznej lub międzynarodowej) lub pozostaniu w Dakarze. Prelegenci zbadali motywacje i aspiracje migrantów, rolę Dakaru w procesie migracji oraz to, jak doświadczenie miejskie często stało się odskocznią zachęcającą lub kotwicą uniemożliwiającą dalsze międzynarodowe ruchy. Zostało to omówione zwłaszcza w odniesieniu do Europy jako ulubionego miejsca docelowego: postrzeganie, reprezentacje społeczne i atrakcyjność Europy. Stawką jest czasowość migracji oraz czynniki społeczno-kulturowe i ekonomiczne, które rzucają światło na złożoność i płynność skłonności do wyjazdu za granicę.

28 września 2022. Tamar Jacoby Doświadczenia uchodźców ukraińskich

 

Trzy tygodnie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Krakowa przyjechała dziennikarka  Tamar Jacoby. Za namową JCC Kraków, rozpoczęła serię wywiadów z ukraińskimi uchodźcami. Displaced: The Ukrainian Refugee Experience” ukazuje ich historie. Każda historia w książce jest wyjątkowa – bolesna podróż jednej osoby. Ale razem składają się na zbiorowy portret doświadczenia ukraińskich uchodźców. Premiera książki zapewniła przestrzeń do dyskusji o różnorodnych doświadczeniach ukraińskich uchodźców w Polsce.

11 lipca 2022. Konrad Pędziwiatr, Jan Brzozowski, Olena Nahorniuk Uchodźcy z Ukrainy w Krakowie

 

Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji oraz CASPAR we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim i Centrum Wielokulturowości w Krakowie postanowiły przeprowadzić ankietę wśród 500 uchodźców z Ukrainy, aby odpowiedzieć na niektóre z najpilniejszych pytań. Badanie zostało przeprowadzone w formie  wywiadów przeprowadzonych  przez przeszkolonych badaczy ukraińskich w okresie od 5 maja do 15 czerwca 2022 r. w licznych miejscach, w których gromadzą się ukraińscy uchodźcy (m.in. w Tauron Arenie – punkt rejestracyjny PESEL i UNHCR, Galeria Plaza – Szafa Dobra, Konsulat Ukrainy w Krakowie oraz Kuchnia Świata na Dworcu Głównym i Ośrodki Wsparcia przy ul. Daszyńskiego). 55% ankiet zostało wypełnionych w języku ukraińskim, a 45% w języku rosyjskim. Seminarium rzuciło światło na kluczowe wyniki ankiety.

Prezentacje z seminarium można pobrać  TUTAJ.

21 czerwca 2022. Konrad Pędziwiatr, Jan Brzozowski, Marcin Stonawski ,,Integracja imigrantów w Krakowie i województwie małopolskim”

 

 

Podczas ostatniego seminarium został zaprezentowany najnowszy raport Obserwatorium „Integracja imigrantów w Krakowie i województwie małopolskim”. W kontekście krajowego przejścia migracyjnego i stawania się przez Polskę krajem imigracyjnym, zagadnienie integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym pojawia się coraz częściej w krajowych debatach publicznych. Jednocześnie niewiele jest analiz ilościowych, które ukazywałyby kompleksowo stan procesów integracji imigrantów w kraju. Niniejszy raport bazujący na wynikach reprezentatywnego badania sondażowego, przeprowadzonego na populacji imigrantów Krakowa i województwa małopolskiego pod koniec 2021 r. ma na celu choćby częściowe uzupełnienie tej luki. Analizuje wcześniejszą historię migracyjną cudzoziemców i ich dalsze plany reemigracji, integrację ekonomiczną, społeczno-kulturową i przestrzenną. Ważnym aspektem uwzględnionym w badaniu był również wpływ pandemii covid-19 na życie respondentów. Raport kończą wnioski i rekomendacje dla polityk publicznych.

24 maja 2022. 3 miesiące pomocy dla uchodźców z Ukrainy

 

Wybuch wojny w Ukrainie i masowa migracja do Polski spowodowały uruchomienie się szerokiej pomocy ze strony zarówno ze strony indywidualnych obywateli, jak i organizacji pozarządowych. Stowarzyszenia i fundacje, które do tej pory działy na rzecz swoich celów statutowych, rozpoczęły działalność dotąd przez nich nie wykonywaną wcześniej. Przez ostatnie 3 miesiące nauczyli się nie tylko zarządzać kilkukrotnie większymi zespołami, ale także wypracowali nowe metody pracy. Zobaczyli swoje możliwości, ale też zdali sobie sprawę ze swoich ograniczeń. W jakim punkcie dzisiaj się znajdują? Jakie są ich wnioski? Co im się udało, co im nie wyszło? Jaką cenę przyszło im za to zapłacić? Jakie są ich plany na najbliższe miesiące? Do rozmowy wspólnie z Centrum Wielokulturowym w Krakowie zaprosiliśmy: Urząd Miasta Krakowa, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (JCC) i UA in Kraków.

25 kwietnia 2022. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo Przymusowa migracja, azyl i prawa człowieka w Meksyku z perspektywy regionalnej 

 

Seminarium dotyczyło nowych wzorców mobilności w Meksyku i Ameryce Łacińskiej oraz wyzwań stawianych przez przymusową migrację i osoby ubiegające się o azyl w kraju tranzytowym. W szczególności omówiony został paradygmat kryminalizacji i sekurytyzacji migracji oraz jego wpływ na ochronę międzynarodową ludzi wysiedlonych z Ameryki Środkowej i różnych krajów Ameryki Łacińskiej w związku z osłabieniem systemu azylowego w Stanach Zjednoczonych.. 

1 kwietnia 2022. Konrad Pędziwiatr, Jan Brzozowski, Marcin Stonawski Imigranci w Krakowie w 2021 roku

 

Seminarium poświęcone było najnowszemu raportowi OWIM „Imigranci w Krakowie w 2021 roku”. Raport ukazuje zmiany w strukturze populacji imigrantów w Krakowie w roku 2021 w porównaniu do lat 2020 i 2019 w oparciu o najnowsze dane ze zróżnicowanych rejestrów (m.in. danych z ZUS, informacjach meldunkowych, kart pobytu czy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). 

11 marca 2022. Oleg Yarosh, Konrad Pędziwiatr, Dobrosława Wiktor-Mach, Karolina Sobczak-Szelc,Olena Babakova, Karolina Czerska-Shaw, Inga Hajdarowicz i Dominik Wach Ukraińskie migracje – przeszłe trendy i obecne wyzwania

 

W pierwszej części seminarium zostały pokrótce przedstawione kluczowe wnioski ze studium przypadku projektu FUME przeprowadzonego w 2021 r. wśród migrantów wewnętrznych, którzy przybyli do Kijowa w ciągu ostatnich 15 lat. Druga, główna część seminarium poświęcona była omówieniu aktualnej sytuacji uchodźców z Ukrainy w Polsce.

24 lutego 2022. Jan Brzozowski, Agnieszka Legut, Konrad Pędziwiatr, Patrycja Trzeszczyńska, Dobrosława Wiktor-Mach: „Ekspaci w Krakowie”

Seminarium poświęcone było najnowszemu raportowi OWIM „Ekspaci w Krakowie”. Raport prezentuje wyniki badań na temat społeczności wysoko wykwalifikowanych migrantów w Krakowie. Ekspaci stanowią bardzo mobilną i pod wieloma względami uprzywilejowaną kategorię osób migrujących, mających zdecydowanie większą możliwość od innych migrantów na podmiotowe kształtowanie własnego procesu mobilności.

14 stycznia 2022. Michał P. Garapich, Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Monika Szewczyk: „Krakowscy Romowie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

Seminarium poświęcone było najnowszemu raportowi OWiM dotyczącemu społeczności romskiej w Krakowie. Przedstawione zostały między innymi założenia metodologiczno-etyczne badań, na podstawie których powstał raport, wskazujące na konieczność bardziej partycypacyjnego podejścia do badań mniejszości etnicznych w celu stworzenia konkretnych polityk miejskich. 

17 grudnia 2021. Basheer A. M. Saeed i Lanciné Eric Diop: „Irackie migracje wewnętrzne i zewnętrzne”

Masowe przesiedlenia ludności, zarówno wewnętrzne, jak i międzynarodowe, były współistotne dla przeżytych doświadczeń Irakijczyków, głównie z powodu wojny, niepokojów społecznych i ataków. Dotyczy to zwłaszcza Kurdów, których społeczne i polityczne prześladowania kształtowały rozwój Regionu Kurdystanu w Iraku (KR-I) od lat 80-tych. Region ten jest zatem bardzo interesującym przypadkiem uchwycenia trajektorii i czasowości migracyjnej złożoności. Główne ośrodki miejskie KR-I, takie jak Duhoq, stanowią z jednej strony atrakcyjność gospodarczą dla innych obszarów wiejskich w KR-I, głównie dotkniętych bezrobociem i spadkiem wydajności rolnictwa. Z drugiej strony KR-I jest postrzegany jako bezpieczna przystań dla Kurdów obawiających się lub uciekających przed prześladowaniami, zwłaszcza dla uchodźców wewnętrznych pochodzących z Mosulu i Bagdadu. Ponadto położenie geograficzne KR-I sprawia, że ​​region jest strategiczną odskocznią dla dalszej regularnej lub nieregularnej migracji międzynarodowej do Europy. Seminarium koncentrowało się na dynamice z punktu widzenia procesów decyzyjnych dotyczących migracji (wewnętrznej lub międzynarodowej) lub pobytu w Duhok i Zakho. Nasi prelegenci badali zatem motywacje, aspiracje i rolę „miejskiego sąsiedztwa” w łańcuchu migracji, zarówno z perspektywy lokalnej, jak i międzynarodowej, zwłaszcza w odniesieniu do Europy jako miejsca docelowego (postrzeganie i atrakcyjność Europy). 

18 listopada 2021. Hassen Boubakri: „Tunezyjskie migracje wewnętrzne i zewnętrzne”

Seminarium poświęcone było różnym wymiarom migracji (wewnętrznym i zewnętrznym) w Tunezji. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne są w Tunezji wynikiem dziesięcioleci opóźnień w rozwoju i planowaniu, z jednej strony między wybrzeżem a jego dużymi miastami, które są dobrze spolaryzowane i powiązane z globalizacją i działaniami o wysokiej wartości dodanej, oraz z drugiej strony regiony śródlądowe (Zachód i Południe), które mają niskie wskaźniki rozwoju i cierpią z powodu deficytu inwestycyjnego oraz wysokiego bezrobocia i ubóstwa. Robotnicze dzielnice dużych miast nadmorskich znajdują się w centrum „chassez-croisee” wewnętrznych migrantów przybywających z regionów śródlądowych, którzy osiedlają się tam lub przedłużają swoje trasy i nieregularnie przekraczają obszar morza śródziemnego, aby dotrzeć do Europy. Zazwyczaj nielegalni migranci z Tunezji, Afryki Północnej i Subsaharyjczycy wsiadają na te same łodzie. 

14 października 2021. Dominika Blachnicka-Ciacek i Agnieszka Trąbka: „Rola inicjatyw sportowych w integracji młodych migrantów w Polsce

W swoim wystąpieniu autorki rozważały rolę inicjatyw sportowych jako istotnych, lecz często pomijanych w badaniach migracyjnych, przestrzeni życia i aktywności społecznej, które mogą wspierać migrantów w budowie relacji społecznych w nowych miejscach i zwiększaniu ich poczucia uczestnictwa i przynależności. Analiza wybranych inicjatyw sportowych, w których uczestniczą migranci, jak również wyzwań i barier, które ograniczają to uczestnictwo, pomogły w sformułowaniu wstępnych rekomendacji na temat kształtu programów integracyjnych, które sprzyjają integracji migrantów w społeczeństwie i wzmacniają ich relacje z otoczeniem lokalnym. Wystąpienie opierało się na wstępnych wynikach trwającego badania jakościowego prowadzonego w ramach MIMY w dwóch lokalizacjach – w Warszawie i Trójmieście.

17 września 2021. Rozmowy OWiM z Patrycją Matusz

Kolejne spotkanie w formacie Rozmowy OWiM z Patrycją Matusz koncentrowało się wokół nowego projektu rządowego polityki migracyjnej Polski i kontrpropozycji organizacji pozarządowych, likwidacji Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej, aktualnej dynamiki migracyjnej (m.in. sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim) i działaniach Wrocławia w kontekście wzmożonego napływu obcokrajowców do miasta. Rozmowę poprowadził pomysłodawca i koordynator Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji – Konrad Pędziwiatr.

24 sierpnia 2021. Rozmowy OWiM z Adamem Spyrą

Naszym pierwszym gościem w formacie „Rozmów OWiM” był dyrektor Adam Spyra z Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozmowa poświęcona była m.in.: najnowszemu projektowi polityki migracyjnej Polski, dynamice migracyjnej w województwie w ostatnim półroczu oraz aktualnym wydarzeniom (m.in. sytuacji na Białorusi) i temu jak mogą one wpłynąć na sytuację migracyjną w Polsce i województwie małopolskim. Rozmowę poprowadził pomysłodawca i koordynator Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji – Konrad Pędziwiatr.

7 lipca 2021. Ewa Ślęzak: „Działania miasta w stosunku do wysoko wykwalifikowanych migrantów. Przypadek Krakowa

Seminarium poświęcone było mobilności wysoko wykwalifikowanych pracowników korporacji transnarodowych w Krakowie oraz podejściu miasta do tego typu migracji.. Naszym gościnnym prelegentem będzie Ewa Ślęzak, autorka monografii „Corporate mobility. Sprawa Krakowa” (PWE, 2019). Prelegentka opowiedziała o zjawisku mobilności przedsiębiorstw w Krakowie w sytuacji, gdy władze miasta, podobnie jak władze miejskie w innych dużych miastach w Polsce, starają się wypełnić luki w krajowej polityce migracyjnej i przyjąć swoich zagranicznych mieszkańców. Ponieważ każde z miast prezentuje nieco inną perspektywę, nasza prelegentka przeanalizowała politykę i kroki podejmowane przez miasto Kraków wobec migrantów.

22 czerwca 2021. Aleksandra Grzymała-Kazłowska: Zakotwiczanie migrantów w czasach niepewności

Seminarium poświęcone było najnowszej książce Aleksandry Grzymały- Kazłowskiej zatytułowanej “Rethinking settlement and integration: Migrants’ anchoring in an age of insecurity” (Manchester University Press 2020). Autorka w swojej krótkiej prezentacji rzuciła światło na koncepcję zakotwiczenia, łączącą pojęcia tożsamości, adaptacji i osiedlenia oraz podkreślającą dążenie migrantów do odzyskania poczucia bezpieczeństwa i stabilności.

31 maja 2021. Nicola D. Coniglio i Jan Brzozowski: „Wpływ migracji międzynarodowych na postawy moralne wobec podatków

Migracja międzynarodowa stanowi potencjalny kanał przekazywania norm, postaw i wartości z powrotem do krajów pochodzenia W swojej prezentacji prelegenci zbadali, w jaki sposób międzynarodowa migracja osób wpływa na ich postawy moralne wobec podatków i niechęć do tendencji unikania opłacania podatków przejawianej przez członków rodziny w kraju pochodzenia migranta. W tym celu nasi prelegenci posłużyli się bogatą bazą danych na poziomie gospodarstw domowych, która jest reprezentatywna dla polskiego społeczeństwa w latach 2007-2015 – jednego z najważniejszych krajów emigracji w UE – i pozwala obserwować postawy i wartości społeczne osób przed i po faktycznej migracji członka gospodarstwa domowego.

 

27 kwietnia 2021. Sibylle Heilbrunn, Jörg Freiling i Nina Bilal: Przedsiębiorczość uchodźców: wyzwania i szanse

Celem seminarium była dyskusja akademicka podkreślająca kluczowe tematy badawcze związane z przedsiębiorczością uchodźców. Skoncentrowała się w szczególności na głównych wyzwaniach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez uchodźców lub osoby ubiegające się o azyl, ale także na istniejących możliwościach i ułatwieniach. Poruszona została rola potencjału przedsiębiorczości, w tym intencje i motywacje przedsiębiorczości. Na koniec omówiony został temat pandemii w odniesieniu do przedsiębiorczości uchodźców.

3 marca 2021. Konrad Pędziwiatr, Marcin Stonawski i Jan Brzozowski: „Imigranci w Krakowie w 2020 roku

Podczas seminarium zaprezentowany został raport szczegółowo opisujący populację imigrantów w Krakowie w 2020 roku. Powstał on w oparciu o zróżnicowane źródła danych administracyjnych. Najnowszy raport OWIM ukazuje między innymi liczebność populacji imigrantów w Krakowie oraz jej istotne cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne. Ponadto identyfikuje miejsca największej koncentracji imigrantów w mieście i opisuje ich sytuację w systemie szkolnictwa. Dane dotyczące 2020 roku zestawione są z informacjami na temat cudzoziemców w Krakowie w 2019 roku. Tym samym opracowanie ukazuje w jaki sposób zmienia się społeczność cudzoziemska w mieście. Pokazuje między innymi, iż pomimo pandemii jej liczebność wcale nie spada. Podejmuje również próbę oceny jakości istniejących źródeł danych, wraz z rekomendacjami ich ulepszenia.

12 lutego 2021. Konrad Pędziwiatr, Patrycja Trzeszczyńska i Dobrosława Wiktor-Mach: Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne”

Podczas seminarium zaprezentowany został najnowszy raport autorstwa badaczy OWiM – Konrada Pędziwiatra, Patrycji Trzeszczyńskiej i Dobrosławy Wiktor-Mach, dotyczący przemian wspólnot religijnych w Krakowie w rezultacie przybywania do miasta coraz liczniejszej grupy cudzoziemców.

21 stycznia 2021. Jan Brzozowski, Karol Kaczorowski, Konrad Pędziwiatr i Dobrosława Wiktor-Mach: Pandemia COVID-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie”

Podczas seminarium zaprezentowany został najnowszy raport autorstwa badaczy OWiM – Jana Brzozowskiego, Karola Kaczorowskiego, Konrada Pędziwiatra oraz Dobrosławy Wiktor-Mach, dotyczący wpływu pandemii COVID-19 na życie obcokrajowców mieszkających w Krakowie w 2020 r.

17 grudnia 2020. Karolina Czerska-Shaw i Paweł Kubicki: „Imigranci i usługi publiczne w Krakowie”

Współczesny Kraków można traktować w kategoriach miasta „globalizującego się”, co ma istotne znaczenie dla kwestii migracyjnej w tym mieście. Termin miasto „globalizujące się”, który używany na potrzeby niniejszego projektu zakłada, że mam do czynienia z miastem intensywnie włączonym do globalnej sieci przepływów stosunkowo niedawno. Zatem charakterystyczny dla takich miast napływ imigrantów, reprezentujących zarówno wysokiej klasy profesjonalistów (tzw. expats) z wysoko rozwiniętych państw, jak i migrantów ekonomicznych z państw rozwijających się, dokonuje się od niedawna. Po drugie, w przeciwieństwie do miast, które od lat klasyfikuje się jako miasta globalne, miasta „globalizujące się” nie wytworzyły jeszcze instytucji odpowiadającym wymogom, z jakimi mierzyć muszą się miasta globalne, nie wypracowały też długofalowych polityk miejskich w zakresie usług publicznych dla imigrantów. Zatem Kraków, jako miasto „globalizujące się” jest w procesie „uczenia się” takich polityk, dostosowywania ich zarówno do struktury migracji w mieście, jak też specyfiki samego miasta. Aby miasto mogło wypracować własną politykę w tym zakresie musi rozpoznać oczekiwania, jakie mają mieszkający w Krakowie obcokrajowcy w stosunku do usług publicznych, zdiagnozować bariery, na jakie napotykają korzystając z tych usług oraz to czy sami tworzą alternatywne samopomocowe sieci usług quasi-publicznych.
Badania realizowane w drugiej połowie 2020 roku podejmują próbę empirycznej analizy tych oczekiwań i barier wśród „lokalnych obcokrajowców” mieszkających w Krakowie, wraz z sieciami wsparcia, które tworzą.

26 listopada 2020. Katarzyna Leszczyńska, Sylwia Urbańska oraz Katarzyna Leszczyńska: „Płeć kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych”

Jak gender i religia wpływa na doświadczenia migracyjne? Jak zmieniają się wyobrażenia, praktyki i dyskursy związane z płcią w polskich organizacjach Kościoła rzymskokatolickiego poza granicami kraju? W jakim stopniu w kontekście społeczeństw pluralistycznych, wielokulturowych, zsekularyzowanych i bardziej egalitarnych niż Polska dochodzi do feminizacji struktur kościelnych? Czy w transnarodowym kontekście pojawiają się nowe wzory płci? Na te oraz inne pytania odpowiedziały autorki nowo wydanej książki „Poza granicami. Płeć kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych.”, której poświęcone było ostatnie seminarium OWiM.

27 października 2020. Tuba Bircan i Carlos Arcila Calderón: „Big Data w Studiach Migracyjnych”

Tradycyjne dane statystyczne dotyczące migracji międzynarodowych posiadają wiele luk, niespójnych definicji, różnic w zasięgu geograficznym, oraz cechują się brakiem precyzji, co do przyczyn migracji, ich długości oraz cech demograficznych migrantów. Istnieje potrzeba kompleksowych, dokładnych i aktualnych danych dotyczących migracji, aby zrozumieć, przewidzieć i wypracować dokładne polityki. Ostatnio kraje i organizacje międzynarodowe wykorzystują Big Data do wypełnienia luk w danych migracyjnych.

Nasza pierwsza prelegentka, Tuba Bircan z Vrije Universiteit Brussel (Belgia), omówiła kluczowe zastosowania nowych źródeł danych do analizy różnych tematów migracyjnych, w tym szacowania zasobów i przepływów migrantów, profili społeczno-ekonomicznych migrantów, prognozowania i sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia Covid- 19. Skupiła się również na praktykach tworzenia „współpracy w zakresie danych” oraz odpowiednich ramach regulacyjnych, niezbędnych by sprostać wyzwaniom etycznym, bezpieczeństwa i ochrony danych. Nasz drugi prelegent, Carlos Arcila Calderón z Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania), pokazał, w jaki sposób metody obliczeniowe mogą pomóc w analizie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, a te z kolei przyczynić się do lepszego zrozumienia integracji migrantów w społeczeństwie europejskim.

Prezentację dr Tuby Bircan można pobrać  TUTAJ

Prezentację dr Carlosa Arcila Calderón można pobrać tutaj TUTAJ

28 września 2020. Ewa Krzaklewska, Karolina Czerska-Shaw, Janusz Mucha and David Cairns: „(Im)mobility of International Students in Times of Pandemic

Jak kształtuje się obraz aktualnej sytuacji studentów zagranicznych, których szczególnie dotknęła wstrzymana mobilność międzynarodowa i zamknięcie granic? Jak wygląda ta sytuacja wśród studentów zagranicznych w Krakowie? Zaproszone przez na prelegentki – Ewa Krzaklewska i Karolina Czerska-Shaw przedstawiły kluczowe wnioski z badań dotyczących (nie)mobilności studentów zagranicznych w Krakowie w czasach COVID-19.

15 sierpnia 2020. Marius Turda, Aniko Imre, Sunnie Rucker-Chang i Ian Law: „Global Context of ‘Race’ and the Development of Race and Racism in CEE”

Czy rasa i rasizm były od zawsze zagadnieniami globalnymi? Jak koncepcje te rozumiane są i rozwijane w Europie Środkowej i Wschodniej? Jak rasa związana jest z problematyką tożsamości narodowych w regionie? W jaki sposób wyobrażenia na temat rasy powiązane są z pojęciem ‚supermacji białych’? Nasi goście poszukiwali odpowiedzi na te pytania w czasie seminarium współorganizowanego z Leverhulme Trust i University of Sheffield.

2 lipca 2020. Tonia Ugwu, Bolaji Balogun, Margaret Amaka Ohia-Nowak i James Omolo: „Understanding Race and Racism in Contemporary Poland”

 

Zabójstwo Afroamerykanina George’a Floyda spowodowało falę protestów w Stanach Zjednoczonych, która dotarła także do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Belgii i innych krajów europejskich, gdzie w marszach solidarności z Afroamerykanami wzięło udział tysiące ludzi domagających się rozliczenia się z kolonialną przeszłością, także symbolicznie – usuwając niektóre pomniki odwołujące się do dziedzictwa kolonializmu. Konsekwencje śmierci George’a Floyda dotarły także do Polski. Społeczność osób czarnoskórych zabrała głos i ponowiła wezwania do debaty na temat percepcji czarnoskórych w kraju, co można było zaobserwować w czasie ostatnich protestów solidarnościowych przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz sieci (#Dontcallmemurzyn). Seminarium było poświęcone zagadnieniom rasy i rasizmu w Polsce w świetle ostatnich badań tematycznych i w związku z wspomnianymi wydarzeniami.

5 czerwca 2020. Maurizio Ambrosini, Samuele Molli, Wojciech Sadłoń i Marcin Lisak: „Religion in Migration Processes in the Pre-Pandemic and Current Era”

Religie odgrywały istotną rolę w procesach migracyjnych zarówno przed pandemią, jak i teraz, gdy wielu migrantów znalazło się w sytuacji wymuszonej niemobilności. Są elementem bagażu kulturowego, który wraz z migrantami trafia do krajów docelowych. W czasach kryzysu, sieci religijne stają się szczególnie istotnymi źródłami wsparcia psychicznego, duchowego, ale także materialnego.  Seminarium było poświęcone wpływowi religii na różne typy migracji (od migracji wymuszonych po dobrowolne) w różnych częściach świata. Paneliści podjęli próbę oceny tych procesów w okresie przed wybuchem pandemii, ale także w ostatnich kilku miesiącach, w których życia wszystkich, szczególnie migrantów, uległy drastycznej zmianie. Jedną z poruszonych kwestii były reakcje imigranckich społeczności religijnych na wybuch pandemii.

14 maja 2020. Aki Harima, Daniela Bolzani, Ružica Šimić Banović i Katarzyna Andrejuk: „Covid-19 Pandemic and Immigrant Entrepreneurship”

Przed pandemią koronawirusa przedsiębiorczość imigrantów postrzegano jako jednoznacznie pozytywny efekt procesów migracyjnych w głównych krajach docelowych. Liczne badania wykazały, że migranci częściej angażują się w działalność biznesową, inwestując i tworząc miejsca pracy. Podczas minionych kryzysów gospodarczych firmy prowadzone przez imigrantów odznaczały się zwykle większą elastycznością i odpornością. Istnieją jednak przesłanki by sądzić, że kryzys spowodowany koronawirusem okaże się inny. Na drugim seminarium online zaproszeni eksperci próbowali odpowiedzieć na pytania związane z niepewną przyszłością przedsiębiorców-imigrantów w wybranych krajach UE zmagających się z gospodarczymi i politycznymi skutkami pandemii.

9 kwietnia 2020. Steven Vertovec, Kerilyn Schewel, Biao Xiang i Olena Babakova: „The Coronavirus Pandemic and Forced Immobility”

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa zespół OWiM zdecydował się tymczasowo zmienić formę cyklicznych seminariów. Pierwsze spotkanie online było poświęcone tematowi pandemii i wymuszonej niemobilności (forced immobility). Poruszono zagadnienia takie jak wpływ pandemii i środków zaradczych z nią związanych na migrantów w głównych krajach emigracyjnych/tranzytowych/imigracyjnych i potencjalne długofalowe konsekwencje kryzysu na lokalne i globalne procesy migracyjne.

9 marca 2020. Konrad Pędziwiatr, Marcin Stonawski i Jan Brzozowski: „Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych”

Prezentacja raportu zatytułowanego „Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych” autorstwa Konrada Pędziwiatra, Jana Brzozowskiego i Marcina Stonawskiego. Dokument stanowi opis populacji imigrantów w Krakowie pod względem liczebności oraz istotnych cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych omawianej zbiorowości. Przedstawiono w nim dane na temat cudzoziemców przebywających w naszym mieście w oparciu o zróżnicowane źródła danych administracyjnych (m.in.: rejestry osób legalizujących pobyt na terenie Polski pochodzących z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dane o zameldowaniu stałym i czasowym z Urzędu Miasta Krakowa, rejestry osób ewidencjonowanych w ZUS oraz informacje o dzieciach imigranckich zarejestrowanych w placówkach edukacyjnych), a także, w oparciu o bardziej innowacyjne metody – w tym wykorzystanie tak zwanych „big data” bazujących na informacji pochodzących od użytkowników smartfonów. Raport identyfikuje największe skupiska imigrantów ze względu na miejsce zamieszkania oraz dzienną aktywność w przestrzeni miejskiej, a także podejmuje próbę oceny jakości istniejących źródeł danych, wraz z rekomendacjami ich ulepszenia.

Na spotkaniu oprócz badaczy OWiM obecni byli także pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialni za opracowywanie i implementację polityk dotyczących migracji i wielokulturowości.

14 stycznia 2020. Adam Bulandra, Jakub Kościółek, Urszula Majcher-Legawiec, Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska: „Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji”

Podczas pierwszego spotkania w 2020 roku zaprezentowany został raport autorstwa Małgorzaty Pamuły-Behrens, Marty Szymańskiej, Adama Bulandry, Jakuba Kościółka i  Urszuli Majcher-Legawiec dotyczący wielokulturowości w kontekście edukacji i procesów integracji. W obszernym dokumencie autorzy skupiają się na zagadnieniach takich jak:
-edukacja wielokulturowa w Krakowie w ujęciu statystycznym na tle regionu i kraju (przedszkolna i szkolna)
-przygotowanie pracowników systemu edukacji do pracy w wielokulturowym środowisku
-aktualnie stosowane rozwiązania dotyczące obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym w krakowskich szkołach

Raport zawiera także rekomendacje w zakresie: wsparcia kompetencji międzykulturowych uczniów, dzieci z przedszkoli, nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji; zarządzania edukacją w sytuacji migracji – organizacji pracy przedszkoli i szkół oraz wsparcia kompetencji pracowników systemu edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego wobec potrzeb wielokulturowego środowiska edukacyjnego, a także procesowego wspomagania rozwoju szkoły w kierunku szkoły międzykulturowej.

17 grudnia 2019. Janusz Mucha i Konrad Pędziwiatr: „Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich”

Seminarium poświęcone raportowi „Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich” autorstwa Janusza Muchy i Konrada Pędziwiatra. Najważniejsze z zagadnień, którym poświęcono prezentację to  migracje akademickie jako typ mobilności międzynarodowej, dynamika migracji akademickich do Polski,  studenci zagraniczni w Polsce i Krakowie w świetle najnowszych danych statystycznych, polityki rekrutacyjne uczelni krakowskich,  integracja studentów zagranicznych w Krakowie, opieka nad studentami zagranicznymi, miejsca zamieszkania studentów zagranicznych w Krakowie, studenci zagraniczni i praca zarobkowa, absolwenci i praca w Polsce, studenci zagraniczni i ich nieformalne życie kulturalne w Krakowie oraz zagraniczni pracownicy krakowskich uczelni w latach 2012 i 2015-2017. Przedyskutowano także propozycje rekomendacji dla Miasta dotyczących monitorowania i regulowania (tam gdzie to możliwe i adekwatne) imigracji zagranicznych studentów i akademików do Krakowa.

5 grudnia 2019. Krystyna Slany: „Migracje kobiet i dzieci – Od niewidoczności do widoczności podmiotów w badaniach migracyjnych”

Prof. dr hab. Krystyna Slany, specjalizująca się w zakresie demografii społecznej, socjologii migracji oraz socjologii rodziny i płci. Kieruje Zakładem Badań Problemów Ludnościowych, jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami PAN oraz członkinią Komitetu Socjologii PAN.

Prelegentka przedstawiła konsekwencje dwu zwrotów paradygmatycznych w badaniach migracyjnych, które dotyczą kobiet migrantek i dzieci migranckich/migrantów. Dyskutowana będzie przyczyna zgłębiania badań nad niewidocznymi do niedawana podmiotami migracji. Omówione zostaną wielozakresowe, złożone obszary badań dotyczące rynku pracy, rodziny i relacji rodzinnych oraz sile, sprawczości migrantek i dzieci w przestrzeni transnarodowej. Pierwszy zwrot paradygmatyczny miał miejsce w latach 70 XX wieku, kiedy zwrócono uwagę na feminizację migracji w znaczeniu socjologicznym. Dopełnienie paradygmatu o zagadnienia feministyczne i genderowe w ujęciu intersekcjonalnym nastąpiło jednak w latach 90 XX wieku, co zaowocowało niezwykle ważnymi badaniami i rezultatami tych badań w wymiarze aktywistycznym i obywatelskim (np. instytucje/organizacje narodowe i ponadnarodowe walczące o prawa migrantek, sieci migranckie kobiet). Początek wieku XXI przynosi kolejny zwrot w kierunku badania dzieci migranckich/dzieci migrantów, co wynika z wypracowanym na gruncie socjologii rodzin i socjologii dzieciństwa podejścia skupionego na dzieciach (child-centred approaches,). W nowej socjologii dzieciństwa (lata 70.XX wieku) odkrywa się dziecko jako sprawczy, refleksyjny podmiot, który może powiedzieć wiele o swoim migracyjnym dzieciństwie. Te „paradygmatyczny zwroty” charakteryzują się m.in. stosowaniem różnych metod jakościowych, metod partycypacyjnych, które przynoszą ważne ustalenia badawcze i wyznaczają nowe kierunki badań. Zagadania egzemplifikowane będą wynikami badań.

12 listopada 2019. John Eade: „Jak migracje międzynarodowe przekształcają miasta? Przypadek Londynu”

John Eade – profesor socjologii i antropologii na University of Roehampton w Londynie i profesor wizytujący na Torronto University. Jego badania dotyczą migracji, wielokulturowości, etniczności w przestrzeni miejskiej oraz pielgrzymek. Do jego publikacji należą tytuły takie jak The Politics of Community (1989), Contesting the Sacred (1991), Living the Global City (1997), Placing London (2000), Reframing Pilgrimage (2004), Transnational Ties (2008), Re-Living the Global City (2018), Pilgrimage and Political Economy (2018)

W czasie wykładu inaugurującego działalność OWiM, opisał charakterystykę Londynu jako miasta globalnego nakreślając historię migracji do miasta od XVII wieku. Skoncentrował się na dwóch falach imigracji następujących po II Wojnie Światowej – postkolonialnej migracji z Bangladeszu i migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Poruszył także temat roli religii w kontekście politycznej reprezentacji społeczności na przykładzie nowo powstałych kościołów i meczetów. Wszystkim obecnym dziękujemy za aktywny udział w dyskusji.

24 października 2019. Jan Brzozowski: „Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie – stan obecny i perspektywy rozwoju”

Spotkanie poświęcone roboczej wersji raportu „Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie – stan obecny i perspektywy rozwoju” przygotowanego przez badacza OWiM prof. UEK dr hab. Jana Brzozowskiego.

Przedsiębiorczość imigrantów jest obszarem badań nad migracjami o rosnącej popularności. W krakowskim kontekście zyskuje także praktyczny i aktualny wymiar. Stolica Małopolski jest jednym z największych skupisk imigrantów w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym się centrum biznesowym. Przedsiębiorcy-imigranci są grupą coraz bardziej widoczną w społecznym krajobrazie miasta. Autor poszukuje odpowiedzi na następujące pytania:
-Jak rozwijaja się przedsiębiorczość migrantów w Krakowie?
-Jakie szanse i przeszkody w rozwoju biznesu dostrzegają migranci prowadzący swoją działalność?
-Jak powinny być dostosowywane polityki publiczne miasta by ułatwiać proces integracji ekonomicznej migrantów?
Seminarium dało możliwość spotkania z autorem raportu i innymi badaczami OWiM oraz włączenia się w debatę dotyczącą migracji i wielokulturowości w Krakowie. Było pierwszym wydarzeniem w całym cyklu „Seminariów migracyjnych” organizowanych przez CASPAR OWiM.