Zespół OWiM

Konrad Pędziwiatr

Pomysłodawca i koordynator Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Badacz w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych i adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji na temat migracji, religii i etniczności w procesach migracyjnych, islamu i muzułmanów w Europie oraz polityzacji islamu w Europie i na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Dobrosława Wiktor-Mach

Współkoordynatorka Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, badaczka w międzywydziałowym Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) i adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członkini Sekcji Socjologii Migracji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Do jej zainteresowań badawczych należą zmiany społeczne i ruchy społeczne na Bliskim Wschodzie, socjologia islamu, migracje międzynarodowe i integracja społeczno-kulturowa migrantów.

Michał Borkowski

Sekretarz i koordynator komunikacji Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie studiuje na Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się kulturowymi aspektami procesów migracyjnych.

Współpracownicy

Jan Brzozowski

Prof. UEK dr hab. Jan Brzozowski – kierownik Katedry Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej, członek Komitetu badań nad Migracjami PAN i Zastępca Dyrektora Centrum CASPAR na UEK. W latach 2015-2016 staż podoktorski na Universita Politecnica delle Marche (Włochy). W swoich badaniach koncentruje się na ekonomicznych aspektach migracji międzynarodowych, w tym: integracji społeczno-ekonomicznej imigrantów i migrantów powrotnych, przedsiębiorczości migrantów i transnacjonalizmie migrantów.

Adam Bulandra

Dr Adam Bulandra – radca prawny, wiceprezes zarządu stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL, niezależny naukowiec oraz ekspert w dziedzinie kryminologii oraz polityki migracyjnej. Jego działalność badawcza zarówno w sferze teorii, jak i praktyki koncentruje się na migracjach oraz uchodźctwie. Do jego zainteresowań naukowych należą natura procesów wykluczenia, ich wpływ na poszczególne osoby, wykluczenie jako czynnik kryminogenny, polityki inkarceracji jako forma kontroli w społeczeństwie oraz redystrybucja dóbr oraz władzy w kontekście społeczności migrantów. Był uczestnikiem, liderem i badaczem w kilkunastu projektach integracyjnych skupionych na upełnomocnieniu imigrantów, w szczególności młodych ludzi. Jest współautorem i pomysłodawcą programu „Otwarty Kraków”. Obecnie, jako starszy badacz, uczestniczy projekcie: „MiCREATE – Migrant Children in a Transforming Europe”, realizowanym przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL w ramach programu Horizon 2020.

Adam Kościółek

Dr Jakub Kościółek – ukrainoznawca, kulturoznawca międzynarodowy i absolwent studiów bliskowschodnich. Pracownik naukowy Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego; prezes Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL. Autor dwóch monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół konfliktów międzykulturowych i międzyetnicznych; badań różnorodności kulturowej, szczególnie w kontekście kultur afrykańskich oraz polskiej polityki migracyjnej i integracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ich kontekstów lokalnych i sfery edukacji dzieci z doświadczeniem migracji. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na The George Washington University w Waszyngtonie (2013/2014). Koordynator polskiego zespołu badawczego w projekcie MiCREATE – Migrant Childrent in a Transforming Europe, realizowanego w ramach programu Horizon 2020.

Urszula Majcher-Legawiec

Urszula Majcher Legawiec – nauczyciel literatury i języka polskiego jako obcego/drugiego. Doradca metodyczny ds. wielokulturowości w Krakowie. Przez wiele lat uczyła języka polskiego dorosłych obcokrajowców. Obecnie zajmuje się przede wszystkim edukacją językową dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji. Współpracowała z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i prowadziła szkołę polonijną dla dzieci polskiego pochodzenia w Lizbonie. Od 2017 roku jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”. Współpracuje z Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest także autorem językowych testów kwalifikacyjnych dla obcokrajowców oraz materiałów dydaktycznych. Prowadzi szkolenia z zakresy dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako drugiego.

Janusz Mucha

Prof. dr hab. Janusz Mucha – współtwórca Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Profesor emerytowany w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH w Krakowie. Członek Komitetu Socjologii PAN, Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Członek rad redakcyjnych i recenzent „Studiów Socjologicznych”, „Kultury i Społeczeństwo”, „Polish Sociological Review” i innych pism. Zainteresowania badawcze: teoria konfliktu społecznego i zmiany społecznej, teoria i historia socjologii, antropologia społeczna, stosunki mniejszościowe i etniczne, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej.

Małgorzata Pamuła-Behrens

Prof. dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens – pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Romanistka, specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych. Do jej zainteresowań badawczych należą bilingwizm, edukacja dzieci migrantów, autonomia i indywidualizacja procesu uczenia, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego Portfolio Językowego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Od wielu lat czynnie uczestniczy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

Marta Szymańska

Prof. dr hab. Marta Szymańska – językoznawczyni, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego; zastępca kierownika Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” tamże. Zainteresowania badawcze: bilingwizm; edukacja dzieci z doświadczeniem migracji, dydaktyka nauczania języka polskiego jako ojczystego, obcego i drugiego. Współautorka raportu „Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji”.

Marcin Stonawski

Prof. UEK dr hab. Marcin Stonawski – pracuje w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR), wieloletni pracownik naukowy Vienna Instutite of Demography, International Institute for Applied Systems Analysis, Statistics Denmark oraz Department of Sociology and Human Geography (University of Oslo). Współautor raportu „Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych”.