Zespół OWiM

Konrad Pędziwiatr

Pomysłodawca i koordynator Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Badacz w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych i profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji na temat migracji, religii i etniczności w procesach migracyjnych, islamu i muzułmanów w Europie oraz polityzacji islamu w Europie i na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Współautor raportów: Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich (2019), Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych (2019), Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie (2020), Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne (2020), Imigranci w Krakowie w 2020 roku (2020), Ekspaci w Krakowie (2021), Imigranci w Krakowie w 2021 roku (2021), Integracja imigrantów w Krakowie i województwie małopolskim (2021) i Uchodźcy z Ukrainy w Krakowie (2022), Diagnoza sytuacji migrantów przymusowych na terenie Krakowa (2023).

Dobrosława Wiktor-Mach

Współkoordynatorka Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, badaczka w międzywydziałowym Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) i adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członkini Sekcji Socjologii Migracji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Do jej zainteresowań badawczych należą zmiany społeczne i ruchy społeczne na Bliskim Wschodzie, socjologia islamu, migracje międzynarodowe i integracja społeczno-kulturowa migrantów. Współautorka raportów Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie (2020), Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne (2020)  i Ekspaci w Krakowie (2021).

Współpracownicy

Jan Brzozowski

Profesor w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kierownik Katedry Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej, członek Komitetu badań nad Migracjami PAN i Zastępca Dyrektora Centrum CASPAR na UEK. W latach 2015-2016 staż podoktorski na Universita Politecnica delle Marche (Włochy). W swoich badaniach koncentruje się na ekonomicznych aspektach migracji międzynarodowych, w tym: integracji społeczno-ekonomicznej imigrantów i migrantów powrotnych, przedsiębiorczości migrantów i transnacjonalizmie migrantów. Autor raportu Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie: stan obecny i perspektywy rozwoju (2019)  oraz współautor raportów Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych (2019), Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie (2020), Imigranci w Krakowie w 2020 roku , Ekspaci w Krakowie (2021), Imigranci w Krakowie w 2021 roku (2021), Integracja imigrantów w Krakowie i województwie małopolskim (2021) i Uchodźcy z Ukrainy w Krakowie (2022).

Adam Bulandra

Radca prawny, wiceprezes zarządu stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL, niezależny naukowiec oraz ekspert w dziedzinie kryminologii oraz polityki migracyjnej. Jego działalność badawcza zarówno w sferze teorii, jak i praktyki koncentruje się na migracjach oraz uchodźctwie. Do jego zainteresowań naukowych należą natura procesów wykluczenia, ich wpływ na poszczególne osoby, wykluczenie jako czynnik kryminogenny, polityki inkarceracji jako forma kontroli w społeczeństwie oraz redystrybucja dóbr oraz władzy w kontekście społeczności migrantów. Był uczestnikiem, liderem i badaczem w kilkunastu projektach integracyjnych skupionych na upełnomocnieniu imigrantów, w szczególności młodych ludzi. Jest współautorem i pomysłodawcą programu „Otwarty Kraków”. Obecnie, jako starszy badacz, uczestniczy projekcie: „MiCREATE – Migrant Children in a Transforming Europe”, realizowanym przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL w ramach programu Horizon 2020. Współautor raportu Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji (2019) .

Jakub Kościółek

Ukrainoznawca, kulturoznawca międzynarodowy i absolwent studiów bliskowschodnich. Pracownik naukowy Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego; prezes Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL. Autor dwóch monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół konfliktów międzykulturowych i międzyetnicznych; badań różnorodności kulturowej, szczególnie w kontekście kultur afrykańskich oraz polskiej polityki migracyjnej i integracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ich kontekstów lokalnych i sfery edukacji dzieci z doświadczeniem migracji. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na The George Washington University w Waszyngtonie (2013/2014). Koordynator polskiego zespołu badawczego w projekcie MiCREATE – Migrant Childrent in a Transforming Europe, realizowanego w ramach programu Horizon 2020. Współautor raportu Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji (2019).

Urszula Majcher-Legawiec

Nauczyciel literatury i języka polskiego jako obcego/drugiego. Doradca metodyczny ds. wielokulturowości w Krakowie. Przez wiele lat uczyła języka polskiego dorosłych obcokrajowców. Obecnie zajmuje się przede wszystkim edukacją językową dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji. Współpracowała z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i prowadziła szkołę polonijną dla dzieci polskiego pochodzenia w Lizbonie. Od 2017 roku jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”. Współpracuje z Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest także autorem językowych testów kwalifikacyjnych dla obcokrajowców oraz materiałów dydaktycznych. Prowadzi szkolenia z zakresy dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako drugiego. Współautorka raportu Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji (2019).

Janusz Mucha

Współtwórca Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Profesor emerytowany w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH w Krakowie. Członek Komitetu Socjologii PAN, Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Członek rad redakcyjnych i recenzent „Studiów Socjologicznych”, „Kultury i Społeczeństwo”, „Polish Sociological Review” i innych pism. Zainteresowania badawcze: teoria konfliktu społecznego i zmiany społecznej, teoria i historia socjologii, antropologia społeczna, stosunki mniejszościowe i etniczne, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. Współautor raportu Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich (2019) i Mobilizacja pomocy uchodźczyniom i uchodźcom ukraińskim w Krakowie (2022).

Małgorzata Pamuła-Behrens

Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Romanistka, specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych. Do jej zainteresowań badawczych należą bilingwizm, edukacja dzieci migrantów, autonomia i indywidualizacja procesu uczenia, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego Portfolio Językowego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Od wielu lat czynnie uczestniczy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Współautorka raportu Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji (2019) .

Marta Szymańska

Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, językoznawczyni; zastępca kierownika Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” tamże. Zainteresowania badawcze: bilingwizm; edukacja dzieci z doświadczeniem migracji, dydaktyka nauczania języka polskiego jako ojczystego, obcego i drugiego. Współautorka raportu Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji (2019).

Marcin Stonawski

Profesor w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR), wieloletni pracownik naukowy Vienna Instutite of Demography, International Institute for Applied Systems Analysis, Statistics Denmark oraz Department of Sociology and Human Geography (University of Oslo).  Współautor raportu Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych (2019) , Imigranci w Krakowie w 2020 roku , Imigranci w Krakowie w 2021 roku (2021) i Integracja imigrantów w Krakowie i województwie małopolskim (2021).

Michał Borkowski

Były sekretarz i koordynator komunikacji Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie studiuje na Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się kulturowymi aspektami procesów migracyjnych.

Patrycja Trzeszczyńska

Antropolożka i ukrainoznawczyni, pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka m.in. książki Diaspora-pamięć-miejsca (2019) oraz artykułów poświęconych antropologicznym badaniom diaspory i pamięci migracyjnej. Zainteresowania naukowe: migracje i diaspory, pamięć, mniejszości etniczne, procesy diasporotwórcze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Stypendystka MNiSW, University of Toronto i University of Alberta. Współautorka raportu Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne (2020), Ekspaci w Krakowie (2021) i Migranci i migrantki przymusowe z Ukrainy w Krakowie w świetle badań jakościowych (2022).

 

Karol Kaczorowski

Badacz w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) i adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz European Sociological Association (RN35: Sociology of Migration). Autor publikacji w dziedzinach socjologii etniczności i migracji oraz antropologii kulturowej, w tym monografii: (Libron 2014). Współautor raportu Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie (2020).

Paweł Kubicki

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniu społeczno-kulturowych aspektów rozwoju miast. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i pięciu książek poświęconych tej problematyce, między innymi: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010), Nowi mieszczanie w nowej Polsce (2011), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia z perspektywy długiego trwania (2016), The European Capital of Culture 2016 effect: how the ECOC competition changed Polish cities (2020), Ruchy Miejskie w Polsce (2020). Współautor raportu Stosunek migrantów do usług publicznych oraz tworzenie więzi sąsiedzkich w mieście „globalizującym się”. Studium przypadku miasta Krakowa (2020).

Karolina Czerska-Shaw

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii z Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie (2016). Zainteresowania naukowe to między innymi strategie integracyjne na poziomie lokalnym oraz teoretyczne pojęcia wielokulturowości vs interkulturowości i ich odzwierciedlenie w politykach oraz dyskursach politycznych/publicznych; transnarodowość i skutki super-mobilności wśród młodych ludzi; polityki migracyjne i azylowe w ramach UE. Współautorka raportu Stosunek migrantów do usług publicznych oraz tworzenie więzi sąsiedzkich w mieście „globalizującym się”. Studium przypadku miasta Krakowa (2020) i Mobilizacja pomocy uchodźczyniom i uchodźcom ukraińskim w Krakowie (2022).

Elżbieta Mirga-Wójtowicz

Animatorka kultury, politolożka i badaczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada prawie 15-letnie doświadczenie pracy w administracji rządowej w zakresie realizacji polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności realizacji polityki integracyjnej wobec Romów w Polsce. W latach 2008-2014 Pełnomocniczka Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W latach 2007-2017 wykładowczyni podyplomowych studiów romologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka raportów ewaluacyjnych dotyczących polityki integracyjnej wobec Romów w Polsce dla Komisji Europejskiej w ramach projektu Roma Civil Monitor (2017-2020). Współautorka raportu Krakowscy Romowie przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (2021).

 

Agnieszka Legut

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka filologii angielskiej i europeistyki. Jej zainteresowania badawcze obejmują szeroko rozumiane polityki związane ze zjawiskiem migracji, w szczególności polityki integracyjne w wymiarze lokalnym. W tym kontekście badała m.in. włoskie strategie integracji migrantów. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rozwoju globalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, jak też kursy i szkolenia organizowane przez UNDP, Radę Europy, Centro Studi ,,Medi” z Genui czy ostatnio kurs w zakresie prawa oraz polityk azylowych i imigracyjnych UE na Université Libre de Bruxelles. Współautorka raportu Ekspaci w Krakowie (2021).

Monika Szewczyk

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” UJ realizuje projekt „Dynamika migracji Romów Karpackich na Ziemie Zachodnie i Północne. Badania pilotażowe”.   Współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie badawczym NCN: „Transnarodowe życie polskich Romów – migracje, rodzina i granice etniczne w zmieniającej się Unii Europejskiej”. Członkini Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Zainteresowania badawcze dotyczą migracji Romów, zagadnieniom mniejszości narodowych i etnicznych, roli historii mówionej w polityce tożsamości. Działa na rzecz zachowania kultury, tradycji, przekazów ustnych, w tym języka romskiego jako nośnika niematerialnego dziedzictwa kulturowego Romów. Współautorka raportu Krakowscy Romowie przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (2021).

 

Michał P. Garapich

Doktor antropologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Roehampton oraz współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz wykonawca wielu projektów badawczych i ewaluacyjnych zleconych przez władze brytyjskie, organizacje pozarządowe oraz samorządy londyńskie, takie jak Hammersmith&Fulham, Redbridge, Merton, Waltham Forest, Lewisham i Greenwhich. Jego ekspertyzy posługujące się metodami jakościowymi miały bezpośredni wpływ na politykę społeczną władz londyńskich, ale też dla organizacji pozarządowych. W ostatnim czasie autor raportu dla brytyjskiego Home Office dotyczącego politycznej radykalizacji polskich migrantów (2020). Współautor raportu Krakowscy Romowie przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (2021).

 

 

Svitlana Luchik-Musiyezdova

Socjolożka specjalizująca się w socjologii kultury i sztuki, badaniach jakościowych i zarządzaniu projektami. Interesuje się zdrowiem publicznym, badaniami nad migracjami i edukacją. Tytuł magistra socjologii uzyskał w V.N. Karazin National University, Charków, Ukraina (2007), afiliacja przy Instytucie Socjologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (od 2007). Niezależna badaczka. Współautorka raportów: Migranci i migrantki przymusowe z Ukrainy w Krakowie w świetle badań jakościowych (2022), Diagnoza sytuacji migrantów przymusowych na terenie Krakowa (2023).

 

Aneta Krzyworzeka-Jelinowska

Absolwentka socjologii (UJ) oraz studiów doktoranckich (UW), a także UVSQ we Francji (DEA). Badaczka Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich oraz współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorka Centrum Wielokulturowego w Krakowie (2022). W swoich badaniach zajmuje się diasporą polską, głównie w Europie Zachodniej, kobietami na emigracji, edukacją polonijną i polityką RP wobec Polonii oraz procesami integracyjnymi. Poza kontekstem polskim zajmuje się sytuacją kobiet i dzieci w kryzysie uchodźczym oraz francuskimi naukami społecznymi. Współautorka raportu Mobilizacja pomocy uchodźczyniom i uchodźcom ukraińskim w Krakowie (2022).

Joanna Dymanus

Była sekretarz i koordynatorka komunikacji Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje się antropologią migracji i mobilności. Współautorka raportu Migranci i migrantki przymusowe z Ukrainy w Krakowie w świetle badań jakościowych (2022).

Sylwia Szkołut

Współpracowniczka Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji oraz Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR). Ukończyła kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Współautorka raportu: Diagnoza sytuacji migrantów przymusowych na terenie Krakowa (2023).

Wiktor Magdziarz

Współpracownik Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji oraz asystent badawczy w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) UEK. Absolwent MSc International Social and Public Policy (research) w London School of Economics and Political Science. Interesuje się europejską polityką regionalną i lokalną, integracją wspólnego rynku Unii Europejskiej, jak i polityką migracyjną, zwłaszcza w ujęciu zarządzania wielopoziomowego. Zajmuje się badaniem europejskich polityk publicznych – był zaangażowany w szereg ewaluacji i badań wpływu realizowanych m.in. dla DG REGIO, DG EAC, czy DG HOME Komisji Europejskiej, jak i dla Parlamentu Europejskiego, czy Rady Europy. Współautor raportu: Diagnoza sytuacji migrantów przymusowych na terenie Krakowa (2023).