Zespół OWiM

Konrad Pędziwiatr

Pomysłodawca i koordynator Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Badacz w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych i profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji na temat migracji, religii i etniczności w procesach migracyjnych, islamu i muzułmanów w Europie oraz polityzacji islamu w Europie i na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Współautor raportów: Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich (2019), Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych (2019), Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie (2020), Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne (2020) i Imigranci w Krakowie w 2020 roku (2020).

Dobrosława Wiktor-Mach

Współkoordynatorka Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, badaczka w międzywydziałowym Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) i adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członkini Sekcji Socjologii Migracji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Do jej zainteresowań badawczych należą zmiany społeczne i ruchy społeczne na Bliskim Wschodzie, socjologia islamu, migracje międzynarodowe i integracja społeczno-kulturowa migrantów. Współautorka raportów Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie (2020) i Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne (2020).

Joanna Dymanus

Sekretarz i koordynatorka komunikacji Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje się antropologią migracji i mobilności.

Współpracownicy

Jan Brzozowski

Profesor w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kierownik Katedry Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej, członek Komitetu badań nad Migracjami PAN i Zastępca Dyrektora Centrum CASPAR na UEK. W latach 2015-2016 staż podoktorski na Universita Politecnica delle Marche (Włochy). W swoich badaniach koncentruje się na ekonomicznych aspektach migracji międzynarodowych, w tym: integracji społeczno-ekonomicznej imigrantów i migrantów powrotnych, przedsiębiorczości migrantów i transnacjonalizmie migrantów. Autor raportu Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie: stan obecny i perspektywy rozwoju (2019)  oraz współautor raportów Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych (2019), Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie (2020) i Imigranci w Krakowie w 2020 roku.

Adam Bulandra

Radca prawny, wiceprezes zarządu stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL, niezależny naukowiec oraz ekspert w dziedzinie kryminologii oraz polityki migracyjnej. Jego działalność badawcza zarówno w sferze teorii, jak i praktyki koncentruje się na migracjach oraz uchodźctwie. Do jego zainteresowań naukowych należą natura procesów wykluczenia, ich wpływ na poszczególne osoby, wykluczenie jako czynnik kryminogenny, polityki inkarceracji jako forma kontroli w społeczeństwie oraz redystrybucja dóbr oraz władzy w kontekście społeczności migrantów. Był uczestnikiem, liderem i badaczem w kilkunastu projektach integracyjnych skupionych na upełnomocnieniu imigrantów, w szczególności młodych ludzi. Jest współautorem i pomysłodawcą programu „Otwarty Kraków”. Obecnie, jako starszy badacz, uczestniczy projekcie: „MiCREATE – Migrant Children in a Transforming Europe”, realizowanym przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL w ramach programu Horizon 2020. Współautor raportu Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji (2019) .

Jakub Kościółek

Ukrainoznawca, kulturoznawca międzynarodowy i absolwent studiów bliskowschodnich. Pracownik naukowy Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego; prezes Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL. Autor dwóch monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół konfliktów międzykulturowych i międzyetnicznych; badań różnorodności kulturowej, szczególnie w kontekście kultur afrykańskich oraz polskiej polityki migracyjnej i integracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ich kontekstów lokalnych i sfery edukacji dzieci z doświadczeniem migracji. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na The George Washington University w Waszyngtonie (2013/2014). Koordynator polskiego zespołu badawczego w projekcie MiCREATE – Migrant Childrent in a Transforming Europe, realizowanego w ramach programu Horizon 2020. Współautor raportu Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji (2019).

Urszula Majcher-Legawiec

Nauczyciel literatury i języka polskiego jako obcego/drugiego. Doradca metodyczny ds. wielokulturowości w Krakowie. Przez wiele lat uczyła języka polskiego dorosłych obcokrajowców. Obecnie zajmuje się przede wszystkim edukacją językową dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji. Współpracowała z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i prowadziła szkołę polonijną dla dzieci polskiego pochodzenia w Lizbonie. Od 2017 roku jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”. Współpracuje z Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest także autorem językowych testów kwalifikacyjnych dla obcokrajowców oraz materiałów dydaktycznych. Prowadzi szkolenia z zakresy dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako drugiego. Współautorka raportu Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji (2019).

Janusz Mucha

Współtwórca Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Profesor emerytowany w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH w Krakowie. Członek Komitetu Socjologii PAN, Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Członek rad redakcyjnych i recenzent „Studiów Socjologicznych”, „Kultury i Społeczeństwo”, „Polish Sociological Review” i innych pism. Zainteresowania badawcze: teoria konfliktu społecznego i zmiany społecznej, teoria i historia socjologii, antropologia społeczna, stosunki mniejszościowe i etniczne, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. Współautor raportu Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich (2019).

Małgorzata Pamuła-Behrens

Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Romanistka, specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych. Do jej zainteresowań badawczych należą bilingwizm, edukacja dzieci migrantów, autonomia i indywidualizacja procesu uczenia, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego Portfolio Językowego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Od wielu lat czynnie uczestniczy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Współautorka raportu Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji (2019) .

Marta Szymańska

Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, językoznawczyni; zastępca kierownika Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” tamże. Zainteresowania badawcze: bilingwizm; edukacja dzieci z doświadczeniem migracji, dydaktyka nauczania języka polskiego jako ojczystego, obcego i drugiego. Współautorka raportu Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji (2019).

Marcin Stonawski

Profesor w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR), wieloletni pracownik naukowy Vienna Instutite of Demography, International Institute for Applied Systems Analysis, Statistics Denmark oraz Department of Sociology and Human Geography (University of Oslo).  Współautor raportu Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych (2019) i Imigranci w Krakowie w 2020 roku.

Michał Borkowski

Były sekretarz i koordynator komunikacji Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie studiuje na Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się kulturowymi aspektami procesów migracyjnych.

Patrycja Trzeszczyńska

Antropolożka i ukrainoznawczyni, pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka m.in. książki Diaspora-pamięć-miejsca (2019) oraz artykułów poświęconych antropologicznym badaniom diaspory i pamięci migracyjnej. Zainteresowania naukowe: migracje i diaspory, pamięć, mniejszości etniczne, procesy diasporotwórcze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Stypendystka MNiSW, University of Toronto i University of Alberta. Współautorka raportu Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne (2020).

Karol Kaczorowski

Badacz w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) i adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz European Sociological Association (RN35: Sociology of Migration). Autor publikacji w dziedzinach socjologii etniczności i migracji oraz antropologii kulturowej, w tym monografii: (Libron 2014). Współautor raportu Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie (2020).

Paweł Kubicki

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniu społeczno-kulturowych aspektów rozwoju miast. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i pięciu książek poświęconych tej problematyce, między innymi: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010), Nowi mieszczanie w nowej Polsce (2011), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia z perspektywy długiego trwania (2016), The European Capital of Culture 2016 effect: how the ECOC competition changed Polish cities (2020), Ruchy Miejskie w Polsce (2020). Współautor raportu Stosunek migrantów do usług publicznych oraz tworzenie więzi sąsiedzkich w mieście „globalizującym się”. Studium przypadku miasta Krakowa (2020).

Karolina Czerska-Shaw

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii z Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie (2016). Zainteresowania naukowe to między innymi strategie integracyjne na poziomie lokalnym oraz teoretyczne pojęcia wielokulturowości vs interkulturowości i ich odzwierciedlenie w politykach oraz dyskursach politycznych/publicznych; transnarodowość i skutki super-mobilności wśród młodych ludzi; polityki migracyjne i azylowe w ramach UE. Współautorka raportu Stosunek migrantów do usług publicznych oraz tworzenie więzi sąsiedzkich w mieście „globalizującym się”. Studium przypadku miasta Krakowa (2020).