O OWiM

Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWiM) to wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Krakowa i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem projektu jest analizowanie procesów migracyjnych i przemian wielokulturowości w przestrzeni miejskiej.

W ramach projektu powstają szczegółowe raporty analizujące różne aspekty procesów migracyjnych w mieście oraz wywołanych przez te procesy transformacje społeczności miejskiej, zapoczątkowane zostały badania długookresowe imigrantów mieszkających w Krakowie, organizowane są regularne seminaria OWiM prezentujące wyniki działań projektu oraz zagadnienia pokrewne, integrowane są działania akademickie, miejskie i wojewódzkie mające na celu pełniejsze poznanie procesów migracyjnych i lepsze zarządzanie nimi.

OWiM to:

  • monitorowanie i analiza przemian wielokulturowości i procesów migracyjnych w przestrzeni miejskiej
  • analiza potencjału migrantów w sferze społecznej, ekonomicznej i kulturowej oraz ich wkładu w rozwój Krakowa
  • diagnozowanie wyzwań i barier w procesach integracji obcokrajowców zamieszkałych w mieście
  • proponowanie rekomendacji mających na celu lepsze zarządzanie procesami migracyjnymi i wielokulturowością w mieście, a także lepsze wykorzystanie potencjału indywidualnego i zbiorowego cudzoziemców i przedstawicieli mniejszości etnicznych
  • stworzenie przestrzeń spotkania i współpracy dla wszystkich osób zainteresowanych badawczo zmieniającym się charakterem wielokulturowości miasta w wyniku procesów migracji

OWiM powstał w lipcu 2019 na bazie porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Umiejscowiony jest w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych UEK i realizowany we współpracy z innymi badaczami z miasta, kraju i zagranicy.

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym informujemy o nadchodzących seminariach, konferencjach oraz najnowszych publikacjach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie