Współczesny Kraków można traktować w kategoriach miasta „globalizującego się”, co ma istotne znaczenie dla kwestii migracyjnej w tym mieście. Termin miasto „globalizujące się”, który używany na potrzeby niniejszego projektu zakłada, że mam do czynienia z miastem intensywnie włączonym do globalnej sieci przepływów stosunkowo niedawno. Zatem charakterystyczny dla takich miast napływ imigrantów, reprezentujących zarówno wysokiej klasy profesjonalistów (tzw. expats) z wysoko rozwiniętych państw, jak i migrantów ekonomicznych z państw rozwijających się, dokonuje się od niedawna. Po drugie, w przeciwieństwie do miast, które od lat klasyfikuje się jako miasta globalne, miasta „globalizujące się” nie wytworzyły jeszcze instytucji odpowiadającym wymogom, z jakimi mierzyć muszą się miasta globalne, nie wypracowały też długofalowych polityk miejskich w zakresie usług publicznych dla imigrantów. Zatem Kraków, jako miasto „globalizujące się” jest w procesie „uczenia się” takich polityk, dostosowywania ich zarówno do struktury migracji w mieście, jak też specyfiki samego miasta. Aby miasto mogło wypracować własną politykę w tym zakresie musi rozpoznać oczekiwania, jakie mają mieszkający w Krakowie obcokrajowcy w stosunku do usług publicznych, zdiagnozować bariery, na jakie napotykają korzystając z tych usług oraz to czy sami tworzą alternatywne samopomocowe sieci usług quasi-publicznych.
Badania realizowane w drugiej połowie 2020 roku podejmują próbę empirycznej analizy tych oczekiwań i barier wśród „lokalnych obcokrajowców” mieszkających w Krakowie, wraz z sieciami wsparcia, które tworzą. W badaniach zostały zastosowane zarówno metody jakościowe jak i ilościowe. Metody ilościowe (kwestionariusz ankiety, N:300) miały na celu wychwycenie prawidłowości w występowaniu pewnych zjawisk i zmierzenie ich intensywność oraz rozkład w poszczególnych kategoriach obcokrajowców objętych badaniem. Badania jakościowe (wywiady pogłębiane, N:12) posłużyły wyjaśnianiu przyczyn kluczowych problemów zidentyfikowanych dzięki badaniom ilościowym.
Prelegenci:
• Karolina Czerska-Shaw (Uniwersytet Jagielloński)
• Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński)
Moderatorzy:
• Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
• Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Aby dołączyć do seminarium na platformie ZOOM należy kliknąć w poniższy link:
Meeting ID: 865 7959 5507
Passcode: fu9d1Y